Obchodní podmínky


Podmínky dodávky vestavěných lůžek a ostatních výrobků CASTER CZ s.r.o. zhotovených na zakázku, sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem

 

Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí ustanoveními o zhotovení věci na zakázku dle ustanovení § 2586 Občanského zákoníku a násl., jakož i příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo.

 

1. Realizace objednávky

1.1 Firma CASTER CZ s.r.o. jako zhotovitel vyrobí dle objednávky na přední straně tohoto listu a následně předá nebo dodá objednateli zhotovené věci dle objednávky jen za podmínky, jíž je zaplacení zálohy ve výši 60% celkové ceny zakázky včetně montáže. V případě, že objednatel neuhradí sjednanou zálohu ani do 60-ti dnů od podpisu objednávky, má se za to, že objednatel od objednávky odstoupil a zhotovitel není povinen objednávku realizovat.
 

1.2 V případě prodeje na splátky je hrazena celá výše ceny za zhotovení věci. Objednatel se řídí úvěrovou či leasingovou smlouvou společnosti zprostředkovávající platbu.
 

1.3 Zhotovitel vyrobí a v případě objednávky montáže dodá do sjednaného místa objednateli objednané zhotovené věci v době sjednané objednávkou. Tato doba počíná běžet od zaplacení zálohy dle bodu 1.1. nebo ceny zhotovené věci v případě, že cena zhotovené věci je hrazena dle bodu 1.2. těchto sjednaných podmínek dodávky.
 

1.4 V případě dodávky zhotovené věci bez montáže se odběr  zhotovené věci  uskuteční ve výrobní či skladové hale CASTER CZ s.r.o. Při odběru objednatel doplatí cenu zhotovené věci v hotovosti a obdrží fakturu. U takto sjednaných zakázek neručí CASTER CZ s.r.o. za vady způsobené neodbornou montáží.

 

2. Dodávka zakázky-montáž

2.1 Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 3 dny před uplynutím lhůty, která je  v  objednávce  sjednána  jako  lhůta  dodací, připravenost k plnění (montáži). Zároveň dohodne s objednatelem termín  uskutečnění  montáže. U rozsáhlých zakázek bude montáž rozložena do více dní. Dle průběhu montáže může zhotovitel počet dní dodatečně upravit. Oznámení  o  zhotovení zakázky a dohoda o termínu montáže se provádí telefonicky na čísle, které sdělil objednatel v objednávce. Není–li objednatel telefonicky k zastižení, provede zhotovitel oznámení písemně e-mailem. V případě nepřítomnosti objednatele ve sjednaném termínu montáže, je objednatel povinen za opakovaný příjezd uhradit náklady vynaložené firmou CASTER CZ s.r.o. na neuskutečněnou montáž z důvodu nepřítomnosti objednatele. Je-li zhotovitel v prodlení s dodáním zakázky ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny zakázky denně za každý den prodlení.
 

2.2 Po dodání věci zhotovené na zakázku do místa, které bylo sjednáno v objednávce jako místo montáže, uhradí objednatel

30% celkové ceny zakázky před započetím montáže.
 

2.3 Po provedení montáže obdrží objednatel fakturu na celkovou hodnotu zakázky včetně montáže. Převzetí zakázky potvrdí objednatel na předávacím protokolu a doplatí cenu zakázky ve výši 10% z celkové ceny zakázky. Je-li při převzetí zhotovené věci zjištěna vada, za kterou zhotovitel odpovídá, provede se její popis včetně způsobu odstranění. Lhůta k odstranění vady uvedené v předávacím protokolu je 14 dní.  Objednatel není povinen doplatit cenu zakázky ve výši 10% z  celkové ceny zakázky až do doby odstranění vady.
 

2.4 Doplatek celkové ceny zakázky ve výši 40% z celkové ceny zakázky lze také uhradit na účet firmy CASTER CZ s.r.o., avšak nejpozději 2 dny před domluveným termínem montáže.
 

2.5 Cena zakázky nezahrnuje vyrovnání případných nerovností stěn, podlahy nebo stropu při montáži. Nezahrnuje též odstranění montážních překážek, či přizpůsobení zhotovené věci těmto překážkám v případě, že nebyly uvedeny při sepsání objednávky. O veškerých skutečnostech, které by mohly ovlivnit kvalitu montáže, je objednatel povinen informovat předem autorizovaného montéra CASTER CZ s.r.o., provádějícího montáž.

 

3. Odstoupení od objednávky

3.1 Odstoupí-li   objednatel   od   objednávky   po   úhradě   sjednané   zálohové   platby   do zhotovení díla, je povinen zaplatit zhotoviteli  částku, která připadá na práce již vykonané a nahradit mu účelně vynaložené náklady.  Strany ujednávají, že částka, která připadá na práce již vykonané spolu s částkou za účelně vynaložené náklady, je započitatelná proti zaplacené záloze.

 

4.  Převzetí zhotovené věci

4.1 Objednatel je povinen převzít zhotovenou věc nejpozději do jednoho měsíce od oznámení zhotovitele, že věc je zhotovena, nejpozději však do jednoho měsíce od doby, kdy věc měla být zhotovena. Pokud objednatel nepřevezme dle těchto sjednaných podmínek zhotovenou věc ani do jednoho měsíce od doby, kdy byla  věc zhotovena, je povinen od doby, kdy měla být věc zhotovena, uhradit zhotoviteli poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč denně. Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla věc zhotovena, může zhotovitel se zhotovenou věcí volně nakládat. Pokud se mu nepodaří věc zpeněžit nebo jiným způsobem s ní účelně naložit, je objednatel povinen uhradit  zhotoviteli cenu díla.  

 

5. Upozornění

5.1 Patrová lůžka vyšší než  70 cm jsou určena pro děti od 6-ti let.
 

5.2 Ukotvení patrového lůžka do stropu je možné pouze do plného panelu/betonu . V případě, že montér zjistí, že kotvení do stropu není možné, bude do 14-ti dnů realizováno spodní podepření. Zákazníkovi bude naúčtována opětovná doprava a montáž. 

Poptávkový formulář

Připojit soubory